Študijný odbor: 5361 M praktická sestra, 4-ročné denné štúdium pre absolventov ZŠ

Charakteristika absolventa

Študijný odbor praktická sestra pripravuje zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú spôsobilí vykonávať ošetrovateľské, asistentské a administratívne činnosti a úlohy v preventívnom, diagnostickom a liečebnom režime zdravotnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach poskytujúcich sociálnu službu.

Absolvent je pripravený

zabezpečovať plánované výkony základnej ošetrovateľskej starostlivosti v ošetrovateľskom procese pri uspokojovaní bio-psycho-sociálnych potrieb chorého, plniť asistentské úlohy v diagnostickom a liečebnom režime, podieľať sa na primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencii, poskytovať odbornú prvú pomoc, vykonávať administratívne práce a viesť dokumentáciu.

Osobnosť absolventa

Charakteristickým znakom osobnosti absolventa  je jeho morálnoetický a humánny prístup k ľuďom, najmä chorým, starým, telesne a psychicky postihnutým, vychádzajúci z lásky k človeku a snahy pomáhať mu, akceptovať a chápať ho, prejaviť mu úctu, empatiu, útechu a emocionálnu podporu, brať ohľad na osobnosť človeka.

Absolvent si odbornou praxou a ďalším štúdiom zvyšuje kvalifikáciu.

 

Študijný odbor: 5361 N praktická sestra, 2-ročné večerné pomaturitné kvalifikačné štúdium

 

Charakteristika absolventa

Študijný odbor praktická sestra pripravuje zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú spôsobilí vykonávať ošetrovateľské, asistentské a administratívne činnosti a úlohy v preventívnom, diagnostickom a liečebnom režime zdravotnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach poskytujúcich sociálnu službu.

Absolvent je pripravený

zabezpečovať plánované výkony základnej ošetrovateľskej starostlivosti v ošetrovateľskom procese pri uspokojovaní bio-psycho-sociálnych potrieb chorého, plniť asistentské úlohy v diagnostickom a liečebnom režime, podieľať sa na primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencii, poskytovať odbornú prvú pomoc, vykonávať administratívne práce a viesť dokumentáciu.

Osobnosť absolventa

Charakteristickým znakom osobnosti absolventa  je jeho morálnoetický a humánny prístup k ľuďom, najmä chorým, starým, telesne a psychicky postihnutým, vychádzajúci z lásky k človeku a snahy pomáhať mu, akceptovať a chápať ho, prejaviť mu úctu, empatiu, útechu a emocionálnu podporu, brať ohľad na osobnosť človeka.

Absolvent si odbornou praxou a ďalším štúdiom zvyšuje kvalifikáciu.

 

Učebný odbor: 5371 H sanitár

škola zabezpečuje od šk. roka 1997 - 1998. Štúdium bolo organizované ako dvojročné večerné pre absolventov základnej školy a od školského roka 2014 - 2015 ako jednoročné diaľkové pre absolventov strednej školy. Končí sa záverečnou skúškou a pripravuje žiakov na rutinné vykonávanie všetkých prác, ktoré sú náplňou činnosti sanitára na všetkých úsekoch zdravotnej a sociálnej starostlivosti.