„Poďme sa nadýchnuť a oddýchnuť“. Takýto názov nesie časť školského areálu Strednej zdravotníckej školy vo Zvolene. Cieľom tohto projektu bola revitalizácia nevyužívaného školského areálu a vytvorenie estetického a podnetného prostredia na zmysluplné trávenie voľného času pre žiakov, pedagogických ale aj nepedagogických zamestnancov školy. Vďaka zrealizovanému projektu vznikol nádherný priestor, kde si žiaci môžu oddýchnuť, ale aj neformálne sa vzdelávať.

Vzdelávanie bude prebiehať aj prostredníctvom QR kódu environmentálneho portálu EWOBOX, kde sa sústreďujú všetky informácie o environmentálnej výchove, vzdelávaní a osvete, čím budeme zvyšovať environmentálne povedomie a budovať aktívny prístup k životnému prostrediu

Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Zeleného vzdelávacieho fondu 5/2023 formou dotácie z Environmentálneho fondu vo výške 7 518, 83 eur.

Za projekt zodpovedá: Mgr. Petra Mužíková