Úvodom tohto školského roku boli na škole realizované aktivity zamerané na zavedenie inovatívnej výučby digitálnych zručností žiakov. Pomocou projektových prostriedkov Nadačného fondu Telekom pri Nadácií Pontis bola zakúpená sada BBC Micro:bit-ov a ďalšie príslušenstvo. Ku koncu kalendárneho roku za Príspevok na špecifiká – Podpora digitálnej transformácie vzdelávania bola zakúpená technika pre 3D tlač.

Po septembrových úvodných stretnutiach žiakov I. a II. ročníka, na ktorých boli žiaci oboznámení s edukačnou platformou BBC Micro:bit sa u žiakov II. ročníka táto platforma začala naplno využívať pri riešení úloh z tematického celku „Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie“. Napríklad pri témach, ako príkazy vstupu a výstupu, príkaz vetvenia (neúplné, úplné a vnorené) žiaci riešili projekty zamerané na vysielač/prijímač Morseovej abecedy, hlasovacie zariadenie ÁNO/NIE alebo hlasovacie zariadenie s výberom odpovede A, B alebo C. Po zoznámení s 3D tlačou, tlač rôznych drobných 3D modelov, žiaci I. ročníka v rámci časti tematického celku „Informácie okolo nás - grafická informácia“ začínajú 3D modelovať a tlačiť svoje návrhy. Pri zostavovaní techniky pre 3D tlač pomohli aj žiaci svojím dielom.