Dňa 13. 3. 2024 absolvovali žiaci  1. ročníka zaujímavú exkurziu v Úrade priemyselného vlastníctva v Banskej Bystrici. Úrad je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť priemyselného vlastníctva. Vykonáva štátnu správu v oblasti ochrany patentov, úžitkových vzorov, topografií polovodičových výrobkov, dizajnov, ochranných známok, označení pôvodu výrobkov a zemepisných označení.

Žiaci prostredníctvom lektorky získali informácie na tému duševné vlastníctvo, oboznámili sa s kategóriami autorských a priemyselných práv i pojmami ako obchodné tajomstvo, logo, ochranné dokumenty .V závere absolvovali žiaci vedomostný kvíz. Tí najlepší boli ocenení formou prezentov od Úradu priemyselného vlastníctva. Cieľom aktivity bolo nielen zistiť ako ÚPV funguje, aké databázy spravuje, ale aj formovať pozitívny vzťah mládeže k otázke duševného vlastníctva a osvojenie zručností pri ochrane vlastných práv.

Pedagogický dozor zabezpečovali: RNDr. Hobzová, PHDr. Imrovičová, Mgr. Gondová.

Mgr. Danica Gondová