Zaslaním práce žiačky Barbory Fedorovej z I. PSA triedy sme sa zapojili do 15. ročníka celoslovenskej výtvarnej súťaže a prehliadky prác žiakov základných a stredných škôl s medzinárodnou účasťou: Slovensko, krajina v srdci Európy. Vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva , vedy, výskumu a športu SR v spolupráci so školou Umeleckého priemyslu v Bratislave. Barbora pracovala v kategórii pod názvom Pamätaj na svoju minulosť, keď hľadíš do budúcnosti. Prehliadka víťazných prác sa uskutoční v októbri 2023.

Mgr. Danica Gondová