Predmety na prijímacie skúšky na Stredné zdravotnícke školy pre školský rok 2017/2018
   
   Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky určuje v súlade s § 64 ods.1 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní
(školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov predmety  na prijímacie konanie na prijímacie skúšky na Stredné zdravotnícke školy pre školský rok 2017/2018
v študijnom odbore 5356 M zdravotnícky asistent SJ a B (slovenský jazyk a literatúra, biológia).

  Kritériá na prijímacie skúšky 2. kolo na Strednú zdravotnícku školu vo Zvolene do 4 - ročného denného štúdia

odboru 5356 M zdravotnícky asistent

pre školský rok 2017/2018 si môžete   ...  stiahnuť v pdf...          

 

 

 

                                                              Mgr. Jozef Vallašek

                                                                    riaditeľ školy