Do medzinárodnej kampane s názvom Global Money Week sme sa zapojili aj v tomto školskom roku. Cieľom je realizovať na Slovensku rôzne aktivity na zvýšenie povedomia o finančnom vzdelávaní a zefektívnenie samotnej finančnej gramotnosti detí a dospelých.
Žiaci 1. ročníka sa zahrali hru Finančná sloboda. Je to stolová hra, ktorá má za cieľ zvýšiť finančnú gramotnosť v rodinách, na základných, stredných aj vysokých školách, ako aj v širšej komunite. Certifikovaní lektori OVB pôsobia ako moderátori hry na školách, kde napomáhajú pri pochopení a upevňovaní finančnej gramotnosti. Na Strednej zdravotníckej škole vo Zvolene pracovali žiaci pod vedením Ing. Štofiru .
Hráči sa v hre starali o finančné plánovanie fiktívnej rodiny, prechádzali s nimi 30 rokov ich života, uzatvárali im finančné produkty i čelili rôznym nástrahám života. Účelom hry bolo splniť všetky ciele rodiny, z ktorých najväčší bolo dosiahnutie finančnej nezávislosti aspoň v dôchodkovom veku.

Mgr. Danica Gondová