Dňa 6. novembra 2023 sme realizovali v spolupráci s MsP preventívny program  pre žiakov    2. ročníka pod názvom Ako sa brániť šikanovaniu / prejavy šikanovania, kyberšikanovanie  /.
Šikanovanie je nežiaduce agresívne správanie. Ide o správanie, ktorého cieľom je zámerne ublížiť, zastrašiť, ohroziť alebo ponížiť iného človeka či skupinu ľudí.
Žiaci získali informácie o formách šikanovania , legislatívnych normách a spôsoboch ako  týmto sociálno- patologickým prejavom predchádzať.

Mgr. Danica Gondová