Dňa 2. novembra sme realizovali vzdelávaciu aktivitu WELLBEING pod vedením Mgr. Ivety Gondášovej pre žiakov 1. ročníka s cieľom akcentovať význam mentálneho zdravia a naučiť sa praktizovať zdravý postoj k sebe samému.
S konceptom wellbeingu sa stretávame už v staroveku u Aristotela a v súčasnosti by sa mal uplatňovať v každom pracovnom prostredí, pretože len spokojný človek dokáže byť výkonný a prospešný.
Spokojnosť žiakov v školskom prostredí má veľký vplyv na ich celkové prežívanie, vo vzdelávaní ho možno definovať „ako cítiť sa dobre a dobre sa učiť“.
Wellbeing si vyžaduje podporujúce a podnetné prostredie a je vnímaný ako súčasť kultúry spoločnosti.

Mgr. Danica Gondová