Po zapojení sa školy v školskom roku 2021/2022 do Mini výzvy projektu ENTER Nadačného fondu Telekom pri Nadácií Pontis nasledoval minulý školský rok ďalší krok a to zapojenie sa do ďalšej grantovej výzvy tohto fondu. Cieľom výzvy bolo podporiť žiakov základných a stredných škôl, aby predviedli svoje zručnosti v programovaní s micro:bit-om a ukázali aké funkčné, prototypové riešenia dokážu vytvoriť. Účelom bolo  poskytnúť žiadateľom grant na zakúpenie sady micro:bit-ov a/alebo jeho príslušenstva.

Škola bola s projektom úspešná a tak Nadačný fond Telekom pri Nadácií Pontis podporil projekt sumou 937,37 €. Pridelené finančné prostriedky poslúžili na nákup edukačnej platformy BBC micro:bit a ďalších súčastí potrebných na realizáciu žiackych projektov. Počet micro:bit-ov bol zvolený tak, aby každý žiak v skupine (max. 15 žiakov/skupina) mal k dispozícii „svoj“ micro:bit. Ostatné potrebné súčasti vzhľadom na možný rozsah finančných prostriedkov bol zvolený tak, aby každá dvojica mala k dispozícii „svoje“ príslušenstvo. Voľba typu príslušenstva bola vykonaná zo zreteľom na študijný odbor žiakov a to praktická sestra, čiže oblasť zdravotníctva.

Hlavným cieľom projektu bolo zavedenie inovatívnej výučby digitálnych zručností žiakov školy v predmete informatika, t. j. náhrada doteraz používaného programovacieho prostredia Lazarus a Imagine Logo pri riešení úloh z tematického celku „Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie“ edukačnou platformou BBC micro:bit a prostredím Microsoft MakeCode. Reálnym prínosom zrealizovania tohto projektu je v zlepšení vybavenosti školy modernou digitálnou technikou, ktorá umožňuje dosahovať zlepšenie vedomostí žiakov v oblasti digitálnych zručností.

Realizácia aktivít projektu prebiehala v 09/2023. Bolo realizovaných desať dvojhodinových stretnutí v skupinách žiakov I. a II. ročníka, na ktorých boli žiaci oboznámení s edukačnou platformou BBC micro:bit. Žiaci si na týchto stretnutiach vytvorili prvé mini projekty. Následne skupina 4 žiakov II. a III. ročníka vypracovala projekt „pH moču a zdravotné riziká“. Pri riešení tohto projektu žiaci využili vedomosti z odborných predmetov zameraných na zdravotníctvo a pomocou BBC micro:bit-u, prostredia Microsoft MakeCode a potrebného ďalšieho vybavenia vytvorili tester na meranie pH moču ale aj iných tekutín. Po zdravotníckej stránke spracovali metodiku odberu, spracovania vzorky moču a vyhodnotenie zdravotných rizík pri konkrétnych hodnotách pH moču. Po informatickej stránke to bolo prepojenie jednotlivých súčastí testera, program na meranie pH, metodika práce s testerom a starostlivosť o tester po meraní.

Aké ďalšie kroky plánujeme v súvislosti so zrealizovaným projektom?
Škola si uvedomila potrebu zavádzania takýchto nových edukačných pomôcok a z vlastných zdrojov pripravuje dokúpenie ešte ďalšieho príslušenstva pre edukačnú platformu BBC micro:bit. Tým sa vytvoria podmienky na to, aby žiaci školy mohli pracovať na širšom okruhu svojich projektov. Pre lepšie využitie potenciálu BBC micro:bit-u sa škola zapojila aj do INFORMATIKY 2.0 pre stredné školy. Už prvé projekty potvrdili, že na ďalšie zhodnotenie tejto pomôcky bude potrebné školu vybaviť 3D tlačiarňou, pomocou ktorej bude možné jednotlivé žiacke projekty „zabaliť do vhodného obalu“.