V školskom roku 2021/2022 sme pokračovali v uplatňovaní metódy CLIL na hodinách anglického jazyka a odborných predmetov. Jej cieľom je zatraktívniť vyučovací proces cez spájanie obsahu odborných predmetov s cudzím jazykom. Postupovali sme podľa plánu, ktorý vypracovali vyučujúce anglického jazyka a odborných predmetov, pričom sme vložili aj niektoré nové témy počas školského roka.

Hodiny sa niesli v tvorivej atmosfére. Ich súčasťou bolo učenie sa nových výrazov a opis výkonov, ktoré sa žiaci naučili na hodinách  OST a OSE. Praktické výkony, ktoré žiaci predvádzali, boli komentované v anglickom jazyku.

V prvom ročníku sa žiaci naučili rozprávať o zdravom životnom štýle, vitamínoch a mineráloch i pomenovať jednotlivé časti ľudského tela v angličtine.

Druhý ročník sa popasoval s úlohou hygienickej starostlivosti o dieťa aj s názornou ukážkou, pričom si tieto poznatky mohli vyskúšať aj niektoré žiačky z prvého ročníka. Žiaci II.PSA a II.PSB sa naučili v angličtine postup pri kardio-pulmonálnej resuscitácii, čo vo svojom živote určite využijú.

Žiaci tretieho ročníka sa naučili vysvetľovať postup podávania inzulínu v anglickom jazyku a taktiež porozprávať o povinnostiach, ktoré vykonávajú počas praxe v zdravotníckych zariadeniach.

Štvrtáci si upevňovali svoje poznatky o ošetrovateľských intervenciách a obsahu domácej lekárničky. Taktiež sa naučili stručne a jednoduchým jazykom hovoriť o príčinách a  prejavoch rôznych chorôb a o ich liečení. 

 

Mgr. Katarína Mušáková, Mgr. Iveta Balážová