Aktuálne informácie pre stredné zdravotnícke školy, ktoré vydalo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky:

Organizácia a vzdelávanie žiakov v študijnom odbore praktická sestra v zmysle platných ustanovení Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 251/20218 Z. z. o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania, zostáva na školský rok 2021/2022 nezmenené a to v nadväznosti na účinnosť menovanej vyhlášky. Názov uvedeného študijného odboru sa na stredných zdravotníckych školách v Slovenskej republike nemení, aj v nadväznosti na tzv. plán výkonov, o ktorom rozhodujú Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky, ako aj odbormi Školstva jednotlivých samosprávnych krajov, napriek nedávno uskutočnenej zmene názvu zdravotníckeho povolania praktická sestra na názov zdravotnícky asistent.

K problematike očkovania učiteľov profesijné orientovaných predmetov a žiakov na stredných zdravotníckych školách, ktorí v priebehu školského roka absolvujú klinickú prax na oddeleniach a klinikách v ústavných a ambulantných zdravotníckych zariadeniach, odporúčame prihlásiť sa na očkovanie v týchto dňoch a v registračnom formulári označiť v časti „skupina“ jednu z týchto možností:

- Zdravotnícky pracovník (je potrebný aj kód zdravotníckeho pracovníka pridelený príslušnou komorou),

- Študent zdravotníckeho lekárskeho a nelekárskeho odboru, ktorý počas Štúdia prichádza do kontaktu s pacientom,

- Zamestnanec mobilného odberného miesta, ktorý prichádza do kontaktu s testovanou osobou.

Odporúčame, aby sa na vakcináciu učitelia profesijné orientovaných predmetov, ako aj žiaci po dovŕšení 18. roku života, prihlásili prostredníctvom registračného formulára na https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-vaccination-form.php, nakoľko sa predpokladá, že po skríningovom testovaní populácie na Slovensku, sa obnoví prezenčná forma vzdelávania.