Riaditeľ Strednej zdravotníckej školy vo Zvolene vydáva nasledujúce nariadenie:

1. Žiada žiakov školy a ich zákonných zástupcov, aby priebežne sledovali zverejňované informácie školy na stránke školy www.szszv.eu.

2. Žiada žiakov školy, aby sledovali svoje e-mailové kontá – kontá, ktoré nahlásili svojim triednym učiteľom a taktiež aj svoje kontá na stránke szszvolen.edupage.org. Tu budú jednotliví učitelia zasielať pokyny ohľadom dištančnej formy vzdelávania.

3. Stanovené výstupy vo forme prác, testov či iných zadaní budú klasifikované.

4. Žiaci, ktorí budú mať problémy so zapojením do dištančnej formy vzdelávania musia túto skutočnosť bezodkladne oznámiť svojmu triednemu učiteľovi.

Mgr. Jozef Vallašek,
riaditeľ školy